ظواهر معدنی ولایت سرپل

ولایت سرپل یکی از ولایات شمالی افغانستان است. مرکز آن سرپل می باشد. از طرف شمال با ولایت جوزجان، از شرق با بلخ و سمنگان، از جنوب با غور و بامیان، از غرب با فاریاب، هم سرحد می باشد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (621,002) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله نفت در ساحات انگوت، آقدریا، بازارکمی و قشقری، مس در بلخاب، زغال در تخاگرد و سنگ تعمیراتی در کاریز موقعیت دارد.

نقشه معادن و ظواهر معدنی ولایت سرپل