ظواهر معدنی ولایت کندهار

ولایت کندهار در جنوب افغانستان موقعیت داشته، از طرف شمال با ولایت ارزگان، از طرف شمال شرق با ولایت زابل، از طرف جنوب و جنوب شرق با کشور پاکستان، از طرف غرب با ولایت هلمند هم سرحد میباشد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (1,399,594) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله  سرب و جست در ساحه قلعه اسد و بی بی گوهر، نمک در روح آباد و کشک نخود، تالک در خاکریز، کدمیم در قلعه اسد، کوارتز نقره در سرخ بید و بسموت در گبرغی موقعیت دارد.

نقشه معادن و ظواهر معدنی ولایت قندهار