ظواهر معدنی ولایت زابل

ولایت زابل از جمله ولایات جنوبی افغانستان بوده که مرکز آن شهر قلات میباشد. به طرف شمال آن ولایات غزنی و ارزگان، طرف شرق آن ولایات غزنی، پکتیکا و بلوچستان پاکستان، به طرف جنوب و غرب آن ولایت کندهار موقعیت دارد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (384,349) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله قلعی در ساحه بایتمور، تنگستن در غمباد، طلا در کندلان، سرپنتین در لاجر، تورمالین در الکوز، مس و المونیم در چینو موقعیت دارد.

نقشه معادن و  ظواهر معدنی ولایت زابل

  1.