ظواهر معدنی ولایت بامیان

ولایت بامیان در قسمت مرکزی افغانستان موقعیت دارد مرکز این ولایت شهر بامیان بوده به طرف شمال آن ولایت سمنگان، به طرف شرق آن ولایات بغلان، پروان و میدان وردک، به طرف جنوب شرق آن ولایت غزنی، به طرف جنوب آن ولایت دایکندی و به طرف غرب آن ولایات غور و سرپل موقعیت دارند.1

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (495,557) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده  که از آن جمله  آهن در ساحات حاجی کگ، خویش و سیاه دره، مس در ورس، سرب و جست در زرد گلک، باریت در چپ و حاجی کگ، سیماب در سلگنحوی، رخام در یکاولنگ، طلا و پولی میتال در مستوگگ، زغال در آشپشته، سرمرغی، سچک، کلیچ و پایموری، گرانیت در شهیدان تراورتین در خولنگاش و پیتاب لغمان موقعیت دارد.

نقشه معادن و ظواهر معدنی ولایت بامیان.