ظواهر معدنی ولایت پنجشیر

ولایت پنجشیر در شرق افغانستان موقعیت داشته، این ولایت از شمال با ولایات تخار و بغلان، از جنوب با ولایات لغمان و کاپیسا، از شرق با ولایات بدخشان و نورستان و از غرب با ولایات بغلان و پروان هم سرحد است.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (169,926) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله آهن د ر ساحه نقره خانو و عنابه، مس در بازارک، زمرد در بزمال، مکنی و خنج، پگماتیت ها در درکرباشی، پولی میتال در تل و نقره خانه، تورمالین در مرغدل و مرمر در زریه موقعیت دارد.

نقشه معادن وظواهر معدنی ولایت پنجشیر