ظواهر معدنی ولایت کندز

ولایت کندز از ولایات شمالی افغانستان به شمار میرود. مرکز آن شهر کندز میباشد. به طرف شمال آن دریای آمو و کشور تاجیکستان، به طرف شرق آن ولایت تخار، به طرف جنوب آن ولایت بغلان، طرف غرب آن ولایت بلخ و بطرف جنوب غرب آن سمنگان قرار دارد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (1,136,677) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله سلستین در ساحه کارتوو وکلسیت در چاردره میباشد.

 نقشه معادن و ظواهر معدنی ولایت کندز