ظواهر معدنی ولایت کاپیسا

ولایت کاپیسا، از طرف شمال با پنجشیر، از طرف شرق با لغمان، از جنوب با کابل و در غرب با پروان هم سرحد بوده مرکز این ولایت شهر محمود راقی میباشد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (488,298) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله مسکویت در ساحه پچغان، تنتالیم و نیوبیم در درم درم، تالک در افغانیه، نقره در چکری نو، سرپنتین در کوو شین غر، نفرایت در کوه ولکی، سرسیت در شوخی و کوارسیت در کوه دزد دره موقعیت دارد.

 نقشه معادن و ظواهر معدنی ولایت کاپیسا