ظواهر معدنی ولایت پکتیا

پکتیا از جمله ولایات جنوب شرقی افغانستان به شمار میرود. شهر گردیز مرکز این ولایت میباشد. به طرف شمال آن ولایت لوگر، طرف غرب آن ولایت غزنی، طرف شمال شرق آن ولایت ننگرهار، طرف شرق آن پاکستان و به طرف جنوب آن ولایات خوست و پکتیکا موقعیت دارد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (611,952) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله مس در ساحه زنداگری، ازبست در سپیرکاو، کرومایت در مچلغو، تالک در سرخ گل، کوارتز در شمال پکتیا و زغال سنگ در گاویانه موقعیت دارد.

 

 نقشه  معادن و ظواهر معدنی ولایت پکتیا

  1.