ظواهر معدنی ولایت بلخ

بلخ یکى از ولایات مهم شمال افغانستان است. این ولایت از شمال با کشور های تاجیکستان و ازبیکستان، در شرق با ولایات کندز و سمنگان، در غرب با ولایات جوزجان و سرپل و در جنوب با ولایات سرپل و سمنگان هم سرحد است .

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (1,509,183) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که  از آن جمله سلفر در ساحه البرز، نمک در ده نو، کوارتز در چشمه شفا، زغال در سفید خاک، گچ در سیغانچی، سنگ چونه در غرمین و شفتلک و سنگ تعمیراتی در چتگری موقعیت دارد.

نقشه معادن و ظواهر معدنی ولایت بلخ