ظواهر معدنی ولایت بادغیس

ولایت بادغیس از ولایت‌ های شمال‌غربی کشور است که مرکز آن قلعه نو مى‌باشد. بادغیس ، از شمال با کشور ترکمنستان، از شرق با ولایت فاریاب ، ازغرب با ولایت هرات، و از جنوب با ولایت غورهم‌ سرحد می‌‌باشد

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (549,583) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از جمله مس در ساحه آهن کشان، سنگ چونه در لامان، گچ در لامان وآب های نایتروجن دار در چشمه نیک موقعیت دارد.

نقشه معاد ن و ظواهر معدنی ولایت بادغیس