ظواهر معدنی ولایت تخار

ولایت تخار در شمال افغانستان موقعیت داشته، به طرف شمال آن جمهوریت تاجیکستان، به طرف شرق آن ولایت بدخشان، به طرف جنوب آن ولایات پنجشیر و بغلان و طرف غرب آن ولایت کندز موقعیت دارد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (1,093,092)تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله طلای پاشان در ساحه سمتی ، نورابه، حصار، و انجیر، نمک در تاقچه و چال، کوارتز در فرخار، ازبست در دهنه سلطان، زغال سنگ  و آب معدنی در فرخار و بازارک موقعیت دارد.

لست ظواهر معدنی ولایت تخار !

شماره

ولایت

نوعیت مواد معدن، ظواهر و شواهد معدنی

ساحه ی معدن

1

تخار

 طلا

پوسیده

2

تخار

طلای پاشان مفیده

سمتی

3

تخار

طلای پاشان مفیده

نورابه حصارانجیر

4

تخار

طلای پاشان غیرمفیده

چاه آب

5

تخار

طلای پاشان غیرمفیده

جرباشی

6

تخار

 گچ

سرکان

7

تخار

 گچ

چال

8

تخار

 گچ

نمک آب

9

تخار

 نمک

تاقچه خانه

10

تخار

 نمک

چال 1

11

تخار

 نمک

چال 2

12

تخار

 گل های کوزه گری وکاشی

تاقچه خانه

13

تخار

 سنگ های ریگی کوارتز

فرخار

14

تخار

ذخیره آبهای نایتروجن دار

ماچخل

15

تخار

چشمه آبهای تازه درمنطقه صحرائی

ینگی قلعه

16

تخار

 گچ

کشکتون

17

تخار

جغل دریایی

شغال تپه

18

تخار

جغل دریایی

نوآباد شهر کهنه

19

تخار

سنگ تعمیراتی

عرب دره گزستان

20

تخار

جغل دریایی

بشیرآباد

21

تخار

جغل دریایی

دره شور

22

تخار

مرمر

دهنه پیو

23

تخار

 گچ

دشت رباط

24

تخار

سنگ چونه

نمک آب

25

تخار

سنگ چونه

عمبرکوه

26

تخار

 نمک

لته بند

27

تخار

نمک

قرق سایی

28

تخار

 اسبست

دره سلطان

29

تخار

 نمک

برلاس

 

مأخذ:

  1. معلومات عمومی ولایت تخار اداره ارگان های محل، ۲۰۱۸ (https://idlg.gov.af/takhar/ )
  2. لست معادن ولایت تخار بر اساس معلومات ریاست معلومات جیولوجیکی معینیت سروی جیولوجی وزارت معادن و پترولیم.

3. سالنامه برآورد نفوس کشور، احصائیه مرکزی، 1399 https://www.nsia.gov.af:8080/wp-content/uploads/2020/06/%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9-%D9%86%D8%B3%D8%AE%DB%80-%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf