ظواهر معدنی ولایت دایکندی

ولایت دایکندی از جمله ولایات مرکزی افغانستان به شمار میرود. این ولایت از شمال با ولایت غور، از شمال شرق با ولایت بامیان، از جنوب با ولایت ارزگان، از شرق با ولایت غزنی و از طرف غرب با ولایات غور و هلمند هم سرحد میباشد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (516,504) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله سرب و جست در ساحه کریمداد، تنگستن در نیلی و چرخ 2، قلعی در شنگ و اسکان، سیماب در خان جر و تورمالین در لرگر موقعیت دارد.

  نقشه معادن و ظواهر معدنی ولایت دایکندی