ظواهر معدنی ولایت دایکندی

ولایت دایکندی از جمله ولایات مرکزی افغانستان به شمار میرود. این ولایت از شمال با ولایت غور، از شمال شرق با ولایت بامیان، از جنوب با ولایت ارزگان، از شرق با ولایت غزنی و از طرف غرب با ولایات غور و هلمند هم سرحد میباشد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (516,504) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله سرب و جست در ساحه کریمداد، تنگستن در نیلی و چرخ 2، قلعی در شنگ و اسکان، سیماب در خان جر و تورمالین در لرگر موقعیت دارد.

لست ظواهر معدنی ولایت دایکندی !

شماره

ولایت

نوعیت معدن وظواهر معدنی

ساحه ی معدن

1

دایکندی

سرب وجست

تله

2

دایکندی

سرب وجست

کریمداد

3

دایکندی

تنگستن

چرخ

4

دایکندی

تنگستن

سحلج

5

دایکندی

قلعی

شنگ

6

دایکندی

سیماب

خان جر

7

دایکندی

لیتیم ساحه فلزات نادره درپگماتیت

تگاولر

8

دایکندی

لیتیم

تگاولر

9

دایکندی

تنتالیم ونیوبیم

تگاولر

10

دایکندی

آبهای نایتروجن دار

خدیر

11

دایکندی

تورمالین

سیوک وشیبر

12

دایکندی

تورمالین

لرگر

13

دایکندی

تورمالین و ابرک

لرگر

14

دایکندی

ابرک

عبدی

15

دایکندی

مس

سرخ قول

16

دایکندی

تورمالین

قومبوچه

17

دایکندی

گالن

مونمی

18

دایکندی

گالن

چهراسپان

19

دایکندی

کرازوپراز

ندک

20

دایکندی

مرمر

میش سفلی

21

دایکندی

مرمر

بندبرلان

22

دایکندی

گارنیت

آمیج و ورس

23

دایکندی

گارنیت

شیش

24

دایکندی

ریگ

قریه لزیر

25

دایکندی

سنگ تعمیراتی

قریه سرابه

26

دایکندی

سنگ تعمیراتی

قریه هجدی

27

دایکندی

گارنیت

سرسلبیتو

28

دایکندی

گرانیت

دشت،دلدل،سیاه بادام،غوچک

29

دایکندی

مرمر

میش علیا

30

دایکندی

گچ

دره لعلی

31

دایکندی

سرپنتین

خدرباش

32

دایکندی

سرب

کوه سرب دار

33

دایکندی

سنگ چونه

دره لعلی

مأخذ:

  1. معلومات عمومی ولایت دایکندی اداره ارگان های محل، ۲۰۱۸ (https://idlg.gov.af/dykundi/ ).
  2. لست معادن ولایت دایکندی بر اساس معلومات ریاست معلومات جیولوجیکی معینیت سروی جیولوجی وزارت معادن و پترولیم.

3. سالنامه برآورد نفوس کشور، احصائیه مرکزی، 1399 https://www.nsia.gov.af:8080/wp-content/uploads/2020/06/%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9-%D9%86%D8%B3%D8%AE%DB%80-%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.