ظواهر معدنی ولایت سمنگان

ولایت سمنگان، از جمله ولایات شمالی افغانستان به شمار میرود که از طرف شمال با ولایات بلخ و کندز، از شرق با ولایت بغلان، از جنوب با ولایت بامیان و از طرف غرب با ولایات سرپل و بلخ هم سرحد میباشد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (430,489) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله سلفر در ساحه آستانه، گچ  در شریک یار، زغال سنگ در شباشک، درواز و دهنه تور و سنگ تعمیراتی در تخت رستم موقعیت دارد.

لست ظواهر معدنی ولایت سمنگان !

شماره

ولایت

نوعیت معدن وظواهر معدنی

ساحه ی معدن

1

سمنگان

 سلفر

آستانه

2

سمنگان

 گچ

سرآسیا 1

3

سمنگان

 گچ

شریک یار

4

سمنگان

 گل های ناسوز

رفک

5

سمنگان

 گل های سفالی سقف وخشت

شباشک

6

سمنگان

سمنت

شمر

7

سمنگان

سنگ گچ

دره کلان

8

سمنگان

گل رس

شلوک تو

9

سمنگان

سنگ چونه

نخچیر

10

سمنگان

سنگ مرمر ضعیف

خرس خانه

11

سمنگان

سنگ تعمیراتی

قچندره

12

سمنگان

سنگ تعمیراتی

جمعه شهید

13

سمنگان

سنگ چونه

ساحه خدریان

14

سمنگان

سنگ تعمیراتی

سنجیتک

15

سمنگان

جغل خاکدار کوهی

ظهر آبی

16

سمنگان

مرمرهای دولومیتی

شلوک تو

17

سمنگان

سنگ چونه

ساحه شمر

18

سمنگان

سنگ تعمیراتی

ساحه تخت رستم

19

سمنگان

ذغال سنگ

سبزک کوتل

20

سمنگان

ذغال سنگ

ساحه گوله

21

سمنگان

ذغال سنگ

ساحه گرمک غربی

22

سمنگان

ذغال سنگ

ساحه گرمک شرقی

23

سمنگان

ذغال سنگ

ساحه راشک وقوبی

24

سمنگان

ذغال سنگ

سر آسیاب

25

سمنگان

سنگ چونه

چگاب

26

سمنگان

گل راس

چگاب

27

سمنگان

 

 

28

سمنگان

ذغالسنگ

دهنه تور

29

سمنگان

ذغالسنگ

دروازه

30

سمنگان

ذغالسنگ

لیله

31

سمنگان

 ذغالسنگ

سرتور

32

سمنگان

 نمک

تاچقرغان

33

سمنگان

 گل های سفالی سقف وخشت

شباشک

34

سمنگان

 ذغالسنگ

آبخورک

35

سمنگان

 ذغالسنگ

سبزک کوتل

36

سمنگان

ذغال سنگ

گوله

37

سمنگان

 سمنت

پروژه سمنت سمنگان

 

مأخذ:

  1. معلومات عمومی ولایت سمنگان اداره ارگان های محل، ۲۰۱۸ (https://idlg.gov.af/samangan/ )
  2. لست معادن ولایت سمنگان بر اساس معلومات ریاست معلومات جیولوجیکی معینیت سروی جیولوجی وزارت معادن و پترولیم

3. سالنامه برآورد نفوس کشور، احصائیه مرکزی، 1399 https://www.nsia.gov.af:8080/wp-content/uploads/2020/06/%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9-%D9%86%D8%B3%D8%AE%DB%80-%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf