ظواهر معدنی ولایت سمنگان

ولایت سمنگان، از جمله ولایات شمالی افغانستان به شمار میرود که از طرف شمال با ولایات بلخ و کندز، از شرق با ولایت بغلان، از جنوب با ولایت بامیان و از طرف غرب با ولایات سرپل و بلخ هم سرحد میباشد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (430,489) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله سلفر در ساحه آستانه، گچ  در شریک یار، زغال سنگ در شباشک، درواز و دهنه تور و سنگ تعمیراتی در تخت رستم موقعیت دارد.

نقشه معادن وظواهر معدنی ولایت سمنگان