ظواهر معدنی ولایت بغلان

بغلان یکی از ولایات شمال شرقی افغانستان به شمار می رود. این ولایت شرقا با ولایات تخار و پنجشیر، غربا با ولایات سمنگان و بامیان، شمالا با ولایات تخار و کندز و جنوبا با ولایات پروان و پنجشیر پیوست است. مرکز آن شهر پلخمری است.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (1,014,634) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از  آن جمله آهن در ساحه زیرک، مس در تنگی آشپشته و گوزغیل، المونیم در نلک و استونه، مولبدین در تند دره، تالک در دهنه غوری، گچ در دود کش، سرب در جلگه، زغال در کرکر و دود کش، گل های ناسوز در نلک موقعیت دارد.

بغلان یکی از ولایات شمال شرقی افغانستان به شمار می رود. این ولایت شرقا با ولایات تخار و پنجشیر، غربا با ولایات سمنگان و بامیان، شمالا با ولایات تخار و کندز و جنوبا با ولایات پروان و پنجشیر پیوست است. مرکز آن شهر پلخمری است.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (1,014,634) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از  آن جمله آهن در ساحه زیرک، مس در تنگی آشپشته و گوزغیل، المونیم در نلک و استونه، مولبدین در تند دره، تالک در دهنه غوری، گچ در دود کش، سرب در جلگه، زغال در کرکر و دود کش، گل های ناسوز در نلک موقعیت دارد.

نقشه معادن و ظواهر معدنی ولایت بغلان