ظواهر معدنی ولایت لغمان

این ولایت از شمال با نورستان و پنجشیر، از شرق با کنر ها، از جنوب با ننگرهار و از غرب با ولایت های کابل و کاپیسا هم سرحد می باشد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (493,488) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله سیزیم و ربودیم در کولام و کورغل،  تورمالین در کورغل ، ابرک و گرانودیوریت ها در ساحه درونته موقعیت دارد.

لست ظواهر معدنی ولایت لغمان !

شماره

ولایت

سنوعیت معدن وظواهر معدنی

ساحه ی معدن

1

لغمان

درساحه فلزات نادره پگماتیت بریلیم

مندول

2

لغمان

درساحه فلزات نادره پگماتیت بریلیم

نیلو کولم

3

لغمان

بریلیم

نیلو

4

لغمان

لیتیم ساحه فلزات نادره درپگماتیت

علینگار

5

لغمان

لیتیم

شمکت

6

لغمان

لیتیم

کلاتان

7

لغمان

سیزیم وربودیم درساحه پگماتیت نادره

کورغل

8

لغمان

تنتالیم ونیوبیم

نیلو

9

لغمان

تنتالیم ونیوبیم

شمکت

10

لغمان

کونسیت

کولم

11

لغمان

کوارتز درساحه عناصرنادره پگماتیت ها

کولم

12

لغمان

تورمالین درساحه عناصرنادره پگماتیت

کورغل

13

لغمان

سنگ پارچه، ریگ و جغل، سنگ دریایی

شله تک

14

لغمان

گرانودیوریت ها

پنج پای

15

لغمان

مرمرها

شیکی

16

لغمان

سنگ پارچه کوهی

شیله کرنجاوه

17

لغمان

گرانودیوریت ها

درونته

18

لغمان

ریگ، سرمه ریگ

نهرکریم

19

لغمان

رگهای پگماتیت

کوه دهمزنگ

20

لغمان

ابرک ها

مشاله کمر

21

لغمان

مرمرها

شیکی ارینی

22

لغمان

ابرک ها

کوسوک

23

لغمان

سنگ تعمیراتی

دری سری

24

لغمان

سنگ تعمیراتی

تره خیل

 

ماخذ

  1. معلومات عمومی ولایت لغمان اداره ارگان های محل، ۲۰۱۸ (https://idlg.gov.af/laghman/ )
  2. لست معادن ولایت لغمان بر اساس معلومات ریاست معلومات جیولوجیکی معینیت سروی جیولوجی وزارت معادن و پترولیم

3. سالنامه برآورد نفوس کشور، احصائیه مرکزی، 1399 https://www.nsia.gov.af:8080/wp-content/uploads/2020/06/%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9-%D9%86%D8%B3%D8%AE%DB%80-%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf