ظواهر معدنی ولایت لغمان

این ولایت از شمال با نورستان و پنجشیر، از شرق با کنر ها، از جنوب با ننگرهار و از غرب با ولایت های کابل و کاپیسا هم سرحد می باشد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (493,488) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله سیزیم و ربودیم در کولام و کورغل،  تورمالین در کورغل ، ابرک و گرانودیوریت ها در ساحه درونته موقعیت دارد.

 نقشه معادن و ظواهر معدنی ولایت لغمان