ظواهر معدنی ولایت فاریاب

ولایت فاریاب یکی از ولایات شمالی افغانستان بشمار می رود شهر میمنه مرکز این ولایت میباشد. ولایت نامبرده از جانب شمال به کشور ترکمنستان، از طرف جنوب با ولایات غور و بادغیس، از شرق با ولایات جوزجان و سرپل و از طرف غرب و شمال غرب با سرحد پنج ده و ولایت بادغیس هم سرحد می باشد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (1,109,223) تن میرسد. نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله، آهن در قیجی، مس در سه کوه، نمک در دولت آباد و میمنه، سلفر در کته کان و زغال در سفید برفک موقعیت دارد.

 نقشه معادن و ظواهر معدنی ولایت فاریاب