ظواهر معدنی ولایت فاریاب

ولایت فاریاب یکی از ولایات شمالی افغانستان بشمار می رود شهر میمنه مرکز این ولایت میباشد. ولایت نامبرده از جانب شمال به کشور ترکمنستان، از طرف جنوب با ولایات غور و بادغیس، از شرق با ولایات جوزجان و سرپل و از طرف غرب و شمال غرب با سرحد پنج ده و ولایت بادغیس هم سرحد می باشد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (1,109,223) تن میرسد. نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله، آهن در قیجی، مس در سه کوه، نمک در دولت آباد و میمنه، سلفر در کته کان و زغال در سفید برفک موقعیت دارد.

لست ظواهر معدنی ولایت فاریاب !

شماره

ولایت

نوعیت معدن وظواهر معدنی

ساحه ی معدن

1

فاریاب

نفت

زمرد سای

2

فاریاب

نفت

علی گل

3

فاریاب

آهن

قیجی

4

فاریاب

مس

سه کوه

5

فاریاب

نمک

دشت لیلی

6

فاریاب

نمک

دولت آباد

7

فاریاب

نمک

میمنه

8

فاریاب

سنگ رخام

یتی سلیق

9

فاریاب

اوکساید سیلیکان

خشت پلی

10

فاریاب

پولی میتال

سه کوه

11

فاریاب

نفت و گاز

طوطی میدان

12

فاریاب

نفت و گاز

خواجه اسفلان

13

فاریاب

ریگ صحرائی

خان چهار باغ

14

فاریاب

سنگ گچ

حضرت شاه مردان

15

فاریاب

سنگ گچ

تاش قلعه

16

فاریاب

جغل خاکدار

جرقلعه و کوکچه قلعه

17

فاریاب

ریگ صحرایی

خواجه قدوق

18

فاریاب

جغل خاکدار

خواجه پایتخت، سربلاق و جغاتک

19

فاریاب

جغل خاکدار دریایی

دهندره الی سربلاق و جغاتک

20

فاریاب

سنگ رخام و مرمر

یتی سلیق

21

فاریاب

سلفر

کته کان

22

فاریاب

سلفر

کیچیک کان

23

فاریاب

سنگ گچ

چکمن

24

فاریاب

ذغالسنگ

قرائی

25

فاریاب

پولی میتال

منطقه سه کوه

 

مأخذ

  1. معلومات عمومی ولایت فاریاب اداره ارگان های محل، ۲۰۱۸ (https://idlg.gov.af/faryab/ )
  2. لست معادن ولایت فاریاب بر اساس معلومات ریاست معلومات جیولوجیکی معینیت سروی جیولوجی وزارت معادن و پترولیم

3. سالنامه برآورد نفوس کشور، احصائیه مرکزی، 1399 https://www.nsia.gov.af:8080/wp-content/uploads/2020/06/%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9-%D9%86%D8%B3%D8%AE%DB%80-%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf