ظواهر معدنی ولایت هلمند

ولایت هلمند در جنوب غرب افغانستان موقعیت دارد. لشکرگاه مرکز این ولایت میباشد. هلمند از طرف شمال با ولایت غور، از جنوب با بلوچستان پاکستان، از شرق با ولایات دایکندی، ارزگان و کندهار و از طرف غرب با ولایات فراه و نیمروز هم سرحد میباشد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (1,446,230) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از جمله مسکویت در باشلنگ، سنگ های تزئین در ملک دوکان و اربو، سیماب و مسکویت در باغران، سنگ مرمر، آب معدنی در کجکی و پگماتیت ها در سنگ وال موقعیت دارد.

لست ظواهر معدنی ولایت هلمند !

شماره

ولایت

نوعیت معدن وظواهر معدنی

ساحه ی معدن

1

هلمند

خاک های نادره

خانشین

2

هلمند

یورانیم وتوریم

شمال خانشین

3

هلمند