ظواهر معدنی ولایت ارزگان

ولایت ارزگان از طرف شمال با ولایت دایکندی، از شرق با ولایت غزنی، از جنوب شرق با ولایت زابل، از جنوب با ولایت کندهار و از غرب با ولایت هلمند هم مرز میباشد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (436,079) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله مس در ساحه ارزگان، تنگستن در کوچک و دریوشینگ، سیماب در درواز و گل کدم، فلوریت در باخود، مسکویت در کنگ، بسموت در کوهی سوهی موقعیت دارد.

لست ظواهر معدنی ولایت ارزگان !

شماره

ولایت

نوعیت معدن وظواهر معدنی

ساحه ی معدن

1

ارزگان

منگنیز

 

2

ارزگان

مس

کوه سرخ

3

ارزگان

فلوریت

باخود

4

ارزگان

فلوریت

چوره

5

ارزگان

آبهای سلیوس دار

گرم آب ترین

6

ارزگان

ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی

حاکی

7

ارزگان

ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی

دریا

8

ارزگان

فلوریت

نیش

9

ارزگان

کرومیت، زمرد و یاقوت

بایتمور

10

ارزگان

زغال سنگ

پیک (شیخعلی)

11

ارزگان

زغال سنگ

حاجی محمد

12

ارزگان

آهن

حسینی

13

ارزگان

مس

سرکی ناوه (رناکی)

14

ارزگان

مس

کوه سرخ (قلعه سرخ)

15

ارزگان

مواد مفیده غیر فلزی

باخود

16

ارزگان

سرب و جست

دایمرداد

17

ارزگان

تنگستن

خلج

18

ارزگان

دو نوع منرال قمیتی که نوعیت آن مشخص نیست

خلج

19

ارزگان

زغال سنگ

سنگر

20

ارزگان

فلوریت و یک نوع منرال دیگر که نوعیت آن مشخص نیست و ریاست معادن ولایت ارزگان به دلیل ناآمنی نتوانسته که از ساحه بازدید نماید.

محمدخواجه

21

ارزگان

سرب و جست

تله

22

ارزگان

مس

سرخ شیله

23

ارزگان

فلدسپات

باخود

24

ارزگان

تنگستن

چرخ

25

ارزگان

قلعی

شنگ

26

ارزگان

سیماب

خان جر

27

ارزگان

لیتیم ساحه فلزات نادره درپگماتیت

تگاولر

28

ارزگان

لیتیم

تگاولر

29

ارزگان

تنتالیم ونیوبیم

تگاولر

30

ارزگان

آبهای نایتروجن دار

خدیر

31

ارزگان

ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی

حاکی

32

ارزگان

ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی

دریا

33

ارزگان

فلوریت

نیش

 

مأخذ

  1. معلومات عمومی ولایت ارزگان اداره ارگان های محل، ۲۰۱۸ (https://idlg.gov.af/urozgan/ )
  2. لست معادن ولایت ارزگان بر اساس معلومات ریاست معلومات جیولوجیکی معینیت سروی جیولوجی وزارت معادن و پترولیم

3. سالنامه برآورد نفوس کشور، احصائیه مرکزی، 1399 https://www.nsia.gov.af:8080/wp-content/uploads/2020/06/%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9-%D9%86%D8%B3%D8%AE%DB%80-%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf