ظواهر معدنی ولایت ارزگان

ولایت ارزگان از طرف شمال با ولایت دایکندی، از شرق با ولایت غزنی، از جنوب شرق با ولایت زابل، از جنوب با ولایت کندهار و از غرب با ولایت هلمند هم مرز میباشد.

نفوس مجموعی این ولایت نظر به سالنامه برآورد نفوس اداره ملی احصائیه و معلومات، در حدود (436,079) تن میرسد.

نظر به سروی های انجام شده توسط سروی جیولوجی افغانستان و ریاست معادن مربوطه، این ولایت دارای معادن و ظواهر معدنی متعدد بوده که از آن جمله مس در ساحه ارزگان، تنگستن در کوچک و دریوشینگ، سیماب در درواز و گل کدم، فلوریت در باخود، مسکویت در کنگ، بسموت در کوهی سوهی موقعیت دارد.

نقشه معادن و ظواهر معدنی ولایت ارزگان