ریاست عمومی معادن بزرگ

ریاست عمومی معادن بزرگ در سال ۱۳۹۸ ه.ش در تشکیل وزارت معادن و پترولیم با سه ریاست فرعی ( ریاست معلومات تخنیکی قرار دادها, ریاست داوطلبی قرار دادها و ریاست هماهنگی و مدیریت قرار دادها) ایجاد گردید که مسئولیت کنترول, نظارت, رهبری و تطبیق پروسه داوطلبی و مدیریت قرار دادهای معادن بزرگ را مطابق قانون معادن, مقرره معدنکاری و پالیسی منرالها به عهده دارد.

  1. ریاست معلومات تخنیکی قراردادها.

ریاست معلومات تخنیکی قرارداد های تحت چتر ریاست عمومی معادن بزرگ منحیث یکی از ریاست های کلیدی جهت تطبیق پروژه های بزرگ معدنکاری بمنظور جلب و جذب سرمایه‌گذاری های بزرگ درسکتور معادن ایجاد گردیده است.

این ریاست مسوولیت ایجاد هماهنگی میان وزارت معادن و پترولیم و نهاد های ذیربط خارج از وزارت جهت دریافت و فراهم سازی معلومات فنی بمنظور حفظ استندرد ها برای تطبیق پروژه های بزرگ معدنکاری براساس مواد معدنی و مطالعات ارزش زنجیره ئی جهت تحقیق، اکتشاف، توسعه و بهره برداری از مواد معدنی  بصورت درست و اقتصادی میباشد.

این ریاست تلاش میوزد تا با هماهنگ ساختن فعالیت های کاری که عمدتاً شامل جمع آوری، تحلیل و ارزیابی راپورهای جیولوجیکی و اخذ موافقه ادارات ذیربط و ارائیه معلومات میگردد، در تطبیق پروژه های بزرگ معدنکاری بمنظور جلب و جذب سرمایه گذاری های بزرگ در سکتور معادن سهم خویش را انجام دهد.

  1. ریاست داوطلبی قرار دادها.

ریاست داوطلبی قرار  دادها که یکی از ریاست های ریاست عمومی معادن بزرگ میباشد به منظور به اعلان سپردن پروژه های معادن بزرگ و پروسه های داوطلبی آن ایجاد گردیده است.

این ریاست مسئولیت تمام پروسه های داوطلبی از قبیل ( ترتیب اسناد داوطلبی پروژه های معادن بزرگ, اعلان پروژه های معادن بزرگ, ارزیابی اسناد اظهار علاقمندی, ارزیابی پروپوزل ها,  مذاکرات با داوطلب های برتر و ریزرفی و عقد قرار داد) پروژه های معادن بزرگ را به عهده دارد.

  1. ریاست هماهنگی و مدیریت قرار دادها.

ریاست هماهنگی و مدیریت قرار دادها- ریاست عمومی معادن بزرگ با در نظر داشت مبرمیت, مثمریت و بمنظور آماده ساختن شرایط مناسب کاری با در نظر داشت مکلفیت های وزارت معادن و پترولیم در قبال قرار دادهای معادن بزرگ و فراهم آوری تسهیلات لازم و هماهنگی در مورد تحقق پروگرام های مورد نیاز برای قرار دادها و نظارت از مکلفیت های قرار دادی ها در قبال پروژه ها وگزارش دهی به مقام محترم وزارت در چوکات وزارت معادن وپترولیم ایجاد گردیده است.

وظایف عمده این ریاست عبارت از هماهنگی جهت دریافت برنامه های اکتشافی و بهره برداری, ارزیابی آنها, صدور و یا تجدید جواز اکتشافی و یا جواز بهره برداری به دارنده گان قرار دادهای معادن بزرگ نظر به ماده ۲۸ قانون و مواد مرتبط در مقرره معدنکاری نظارت از فعالیت های قرار دادی مطابق به مواد قرار داد همکاری در قسمت فعالیت ها از قبیل استملاک زمین, سروی اجتماعی و محیط زیستی و حصول اطمینان از تطبیق قرار دادها مطابق با قوانین و مقررات و سایر فعالیت ها در قسمت قرار دادهای معادن به مقیاس بزرگ می باشد.