کارشناس مسلکی تفتیش داخلی

firoz_admin
پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۱ - ۱۲:۴۵
125

تاریخ نشر

تاریخ ختم

About Ministry of Mines and Petroleum (MoMP):

Ministry of Mines and Petroleum is an enabler of the sector’s development and steward of all mineral and hydrocarbon resources through the implementation of international best practice, policies, regulations and procedures to encourage environmentally and socially acceptable private investment. It is the responsibility of the Ministry of Mines and Petroleum to ensure progress in research, exploration, development, and exploitation of both minerals and hydrocarbons. The Ministry of Mines and Petroleum approach is to create the highest level of ministerial competence, promote clear and transparent investment opportunities through modern laws, regulation and policies; and develop a progressive and inviting fiscal regime.

Job Summary:

هدف: ارایه نظریات مسلکی و مفید درجهت بررسی و تفتیش، نظارت از قوانین، مقررات، رهنمود ها، طرزالعمل ها به منظور تامین شفافیت، حفظ اموال و دارائی عامه، انکشاف و توسعه سیستم های بررسی در مطابقت با نورم های انتوسای.

Skills Required:

Office Packages (MS Word, MS Excel, PowerPoint)

Provinces to travel:

Skills Description:

 

Duties & Responsibilities:

 

 

.1 اسمارت SMART ارایه مشوره سالم در رابطه به ترتیب پلان های بررسی ماهوار، ربعوارو سالانه بصورت معیاری و

.2 بررسی و تطبیق استنداد ها موجود با استنداد های انتوسای.

.3 ارایه مشوره در بررسی اسناد، خریداری ها، مزد ومعاش، و سایر وجوه درروشنائی تعلیماتنامه تفتیش جهت جلوگیری از

حیف و میل دارائی های دولت.

.4 ارایه مشوره درتطبیق مقرره ها و طرزالعمل های طرح شده جهت حفظ شفافیت.

.5 ارایه مشوره های سالم در رابطه به نظارت و ارزیابی اسناد، دفاتر محاسبوی وزارت غرض کشف و تشخیص ضیاع پولی

و اختلاس وجوه.

.6 ارایه مشوره و رهنمائی لازم در رابط به تفتیش، بیلانس ها و راپورهای مصارف وحصول اطمینان از مطابقت آن به تخصیص

بودجه به منابع عایدائی.

.7 ارایه مشوره به رهنمائی لازم در رابطه به چگونگی تصفیه باقیات سنوات گذشته دولت با اشخاص وحصول عواید.

.8 مشوره لازم جهت تصفیه حسابات معتمدین نقدی و جنسی.

.9 ارایه مشوره دررابطه به اجراآت مفتشین و ارایه راپورها جهت انسجام بهتر امور.

.11 ارایه مشوره در رابط به تطبیق برنامه های کاری وزارت.

.11 ارایه مشوره های مسلکی جهت تحقق اهداف و برنامه های کاری آن.

.12 ارایه مشوره در رابطه به سایر وظایف مرتبط به وظیفه.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

 

حد اقل لیسانس حقوق یا اقتصاد به درجه بالاتر در شته متذکره ارجعت داده می شود. و همچنان اشخاصیکه دارای اسناد

CIA و ACCA باشند در اولویت قرار داده می شوند

تجارت لازم پنج سال تجربه مسلکی تفتیش

قابلیت اجرایوی پالیسی اداره مربوطه

تسلط به لسان انگلیسی بر علاوه لسان های ملی

داشتن مهارت های مسلکی لازم

استفاده از پروگرام های کمپیوتری و توانایی استفاده از پروگرام های آفیس

Job Keywords:

IAD

Submission Guideline:

 

Applicants are requested to submit a complete application package which must include all required documents (provided below) to recruitment.momp.psu@gmail.com with a Subject line

 

MoMP/PSU/Internal Audit Directorate- Internal Audit Expert for MoMP Applications must be received by no later than 13 September, 2019.

REQUIRED DOCUMENTS:

a.     Cover memo/email text that outlines how your qualifications and experience meet the selection criteria.

b.      A current resume or curriculum vitae.

Note: IN ORDER TO HAVE YOUR APPLICATION CONSIDERED, YOU MUST SUBMIT ALL REQUIRED DOCUMENTS, MENTIONING THE SUBJECT LINE. IF YOU OMIT ANY OF THE REQUIRED DOCUMENTS, COVER PAGE, CV. YOUR APPLICATION WILL NOT BE CONSIDERED.

Attention: Development Projects HR Unit, 4th floor, Main Building Ministry of Mines and Petroleum (MoMP), At Abdul Haq Square.

Ahmad Siar Najib: Projects HR Coordinator

Contact details: 0093 (0) 784 846 000

Female Candidates are highly encourage to participate.

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies