قرارداد های تراورترین وزارت معادن و پترولیم

قرارداد های تراوترین ولایت غزنی

  ضمایم  
- درخواست برای اظهار علاقمندی REQI دانلود فایل
-    لیست شرکت هایی که اظهار علاقمندی نموده اند  دانلود فایل
- لیست شرکت های که اظهار علاقمندی شارت لیست شده اند دانلود فایل
- لیست شرکت های که پیشنهاد ارایه نموده اند دانلود فایل
- شرایط ارزیابی داوطلبی دانلود فایل
- معلومات مالکین ذینفع دانلود فایل
- مینوت جلسه تصمیم گیری در رابطه به داوطلبی دانلود فایل

 

قرارداد های تراوترین ولایت پروان

  ضمایم  
- درخواست برای اظهار علاقمندی REQI دانلود فایل
-    لیست شرکت هایی که اظهار علاقمندی نموده اند  دانلود فایل
- لیست شرکت های که اظهار علاقمندی شارت لیست شده اند دانلود فایل
- لیست شرکت های که پیشنهاد ارایه نموده اند دانلود فایل
- شرایط ارزیابی داوطلبی دانلود فایل
- معلومات مالکین ذینفع دانلود فایل
- مینوت جلسه تصمیم گیری در رابطه به داوطلبی دانلود فایل
- جواز اکتشافی معادن تراورتین لولنج ولایت پروان برای شرکت نچرل ستون دانلود فایل