آمریت معلومات

firoz_admin
یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۹ - ۹:۲۸
یس

تاریخ نشر

تاریخ ختم

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمریت معلومات

بست:

3

وزارت یا اداره:

معادن وپترولیم

موقعیت پست:

کابل

بخش مربوطه:

معینیت سروی جیولوجی/ریاست عمومی مدیریت معلومات جیولوجیکی/ ریاست  MIS

تعداد پست:

1

گزارشده به:

ریس مربوطه

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیل)

کود بست:

32-90-39-003

تاریخ بازنگری:

 

 

 

هدف وظیفه: ایجاد معلومات به شکل دیجیتل و ایجاد بانک های معلوماتی جهت اطلاع رسانی و تسهیل در روند سیستم های پیشرفته

.................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. همکاری و هماهنګی در جمع آوری و تحلیل نیازمندی ها برای سیستم های معلوماتی در جریان توسعه سیستم ها از بخش های مربوطه.
 2. هماهنگی و تنظیم معلومات برای تمام سیستم های معلوماتی بخش مربوطه به منظور کاربرد مؤثر ودرست آنها جهت ثبت وانعکاس به موقع.
 3. مدیریت طبقه بندی، تجزیه و تحلیل آمار و ارقام معلومات جیولوجیکی مربوط به معادن کشور به صورت دیجیتلی.
 4. کنترول و نظارت بر کیفیت و کمیت آمار و ارقام مربوط به معلومات در سیستم های معلوماتی.
 5. مطالعه، طراحی، توسعه و ,آماده سازی معلومات مورد نیاز برای آمریت سیستم سازی بخش مربوطه
 6.  حصول اطمینان از ایجاد و نگهداری مرکز معلومات کمپیوتری ، حفظ و نگهداری منابع و بانک معلومات.
 7. تهیه فایلهای مورد نیاز، کد گذاری برای یکسان سازی و استفاده مشترک در تمام سیستم های عملیاتی مانند کواردینات معادن و ظواهرمعدنی به شکل الکترونیکی.
 8. ایجاد بانک های معلوماتی جهت اطلاع رسانی و تسهیل در روند سیستم های پیشرفته معادن
 9. همکاری و هماهنگی در طرح و دیزاین دیتابیس واحد معلومات جیولوجیکی جهت جلوگیری از پراگنده گی معلومات.
 10. ایجاد هماهنگی و ارتباط با آرشیف علمی معلومات جیولوجیکی به منظور دیجیتل سازی معلومات.
 11. همکاری در برگزاری برنامه های آموزشی و رهنمایی کارمندان بخش مربوطه برای استفاده درست از دیتابیس ها
 12. تأمین امنیت ، نګهداری و حفظ منظم معلومات جیولوجیکی و معادن در سیستم های معلوماتی.
 13. ارائه معلومات به موقع و (Backup)  ګرفتن معلومات از سیستم های معلوماتی
 14. ایجاد و تطبیق طرزالعمل ها و پالیسی ها برای مدیریت بهتر ، حفظ و تنظیم معلومات در سیستم های معلوماتی.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه؛
 3. مدیریت و مراقبت کارکنان تحت اثر، بمنظور حصول اطمینان از استخدام، رشد، تشویق و آموزش آنها؛
 4. تطبیق اهداف وپروگرام های اداره مربوطه .
 5. اتخاذ تصامیم درامر تحقق اهداف وپروگرام های اداره مربوطه
 6. ارائه گزارش هفته وار،  ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛
 7. اجرای سایر وظایف که از طرف آمر مستقیم، مافوق و مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه به وی
 8. سپرده میشود.

وظایف همآهنگی:

 1. هماهنگی با آمریت سیستم سازی و سایر بخش های ریاست عمومی مدیریت معلومات جیولوجیکی به منظور بدست آوردن اهداف عمومی بخش مربوطه و پیشبرد بهتر امور یومیه

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد  8،7  و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: کمیپوتر ساینس ، انجینری نرم افزار، MIS ، Software Requirement Engineering از موسسات ملی وبین المللی از داخل ویا خارج از کشور و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛

تجربه کاری:

 1. داشتن تجربه کاری مرتبط (مدیریت عمومی، کمپیوترساینس ، انجینری نرم افزار ، شبکه سازی ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حداقل دو سال برای لیسانس، یک سال برای ماستر، برای دوکتورا ارجحت داده میشود.

مهارت های لازم:

 1. طرح تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه درخواستی از ویب سایت وزارت معادن وپترولیم بدست آورد لینک HTTPS://MOMP.GOV.AF/DR/ALL-VACANCIES?PAGE=0

فورم درخواستی (ورد)

بعداز خانه پوری ازتاریخ (25/4/1444 الی  (5 /5/1444 هجری قمری مطابق  29/08/1401 الی9/9/1401که ختم اعلان میباشد, فورم های درخواستی خویش را به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت معادن وپترولیم واقع چهاراهی عبدالحق یا اداره اصلاحات اداری وخدمات ملکی واقع سناتوریم دارالامان بعدازخانه پری ضم اسناد تحصیلی ،تجربه کاری فوتوکاپی تذکره تسلیم نمایند ، ویا به ایمیل آدرس ذیل

 ارسال نماید recruitment.arcsa@gmail.com

وظایف مرتبطShow all

Back to vacancies