آمریت کلکسیون منابع طبیعی  

firoz_admin
شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ - ۱۱:۴۴
طط

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

عنوان وظیفه:

آمریت کلکسیون منابع طبیعی   

بست:

۳

وزارت یا اداره:

معادن و پترولیم

موقعیت پست:

کابل

بخش مربوطه:

ریاست عمومی معلومات جیولوجیکی

تعداد پست:

۱

گزارشده به:

رئیس عمومی معلومات جیولوجیکی

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیل)

کود بست:

005-34=-90-32

تاریخ بازنگری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف وظیفه:

   مدیریت و رهبری امور مربوطه به  تنظیم آرشیف مواد جیولوجیکی،کلکسیون مواد و موزیم سروی جیولوجیکی

          به منظور استفاده های علمی و بازدید نهاد های داخلی و خارجی از موزیم جیولوجی.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. حصول اطمینان از جمع آوری و ارایه معلومات جیولوجیکی از ریاست های سروی جیولوجی و ریاست های ذیدخل
 2. مدیریت و رهبری تخنیکی و فنی بخش های مربوطه جهت رسیدن به اهداف منظور شده اداره.
 3. کنترول و نظارت از تنظیم آرشیف مواد، کلکسیون مواد و موزیم سروی جیولوجی افغانستان به منظور حفظ، نمایش و استفاده علمی.
 4. ارتباط با سایر بخش های ریا ست، جهت ثبت و نگهداری معلومات جیولوجیکی.
 5. ارایه طرح ها و رهنمود های موثر در جهت تنظیم، حفظ و نگهداری بخش های آر شیف، موزیم  و کلکسیو ن موا د، جهت باز دید و ارایه معلوما ت.
 6. ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه؛
 7. حصول اطمینان از تکمیلی و صحت بودن گزارشات جدیدی که که به آرشیف معلومات جیولوجیکی راجع میگردد.
 8. ارایه احصایه دقیق از موزیم نمونه های جیولوجیکی به تفکیک (دلچسپ، غیر دلچسپ، قیمتی، نیمه قیمتی و غیره)
 9. ارایه طرح های جامع به منظور انکشاف و بهبود موزیم نمونه های جیولوجیکی.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. مدیریت و مراقبت کارکنان تحت اثر، بمنظور حصول اطمینان از استخدام، رشد، تشویق و آموزش آنها؛
 3. تطبیق اهداف و پروگرام های اداره مربوط
 4. اتخاذ تصمیم در امرتحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوط
 5. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛
 6. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف همآهنگی:

 1. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

1. تابعیت افغانستان را داشته باشد.

2. سن وی از (۱۸) سال کمتر و از (۶۴) سال بیشتر نباشد.

 

رشته تحصیلی:

 • داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: استخراج معادن، اکتشاف معادن، جیولوجی و معادن و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛

تجربه کاری:

 • تجربه کاری حد اقل دو سال.

مهارت های لازم:

 • توانایی رهبری و کنترول بخش مربوطه.
 • قابلیت طرح و تعین خط مشی (پالیسی) اداره/وزارت مربوطه.
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی ملی (پشتو یا دری)
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه مربوطه.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه درخواستی از ویب سایت وزارت معادن وپترولیم بدست آورد لینک HTTPS://MOMP.GOV.AF/DR/ALL-VACANCIES?PAGE=0

فورم درخواستی (ورد)

ازتاریخ 7/8/1445 الی 17/8/1445 هجری قمری مطابق 28/11/1402 الی  8/12/1402 هجری شمسی که ختم اعلان میباشد, فورم های درخواستی خویش را به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت معادن وپترولیم واقع چهاراهی مکرویان یا اداره اصلاحات اداری وخدمات ملکی واقع سناتوریم دارالامان  بعد از خانه پوری ضم اسناد تحصیلی ،تجربه کاری فوتوکاپی تذکره تسلیم نمایند ، ویا به ایمیل آدرس ذیل ارســــال نـــمـــایـــد:

 arcsa.recruitment@gmail.com