تدارک ترمیمات پرزه‌جات ۶۰ عراده وسایط مرکز وزارت

firoz_admin
www

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

ریاست تدارکات وزارت معادن وپترولیم تدارک ترمیمات وپرزه جات 60 عراده وسایط ضرورت مرکز وزارت خویش را یکبار دیگر برای شفافیت واشتراک داوطلبان بیشتر به اعلان میسپارد بناء از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل مینماید تادر پروسه متذکره  ، اشتراک نموده شرکت ها و کمپنی های که توانائی تهیه آنرا مطابق مقرارت داشته باشد بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 1399/04/14روز شنبه ساعت 01:00 بعد از ظهر که آخرین روز اخذ شرطنامه میباشد شرطنامه را اخذ نموده میتواند. 
تضمین آفربشکل بانک گرنتی مبلغ (140,000) یکصدوچهل  هزار  افغانی اهلیت داوطلبی میباشد
ضرب العجل (آفرگشائی) روز   یکشنبه بتاریخ   1399/04/15ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر میباشد.