تدارک ترمیمات پرزه‌جات ۶۰ عراده وسایط مرکز وزارت

firoz_admin
www

Publish Date

Closing Date

ریاست تدارکات وزارت معادن وپترولیم تدارک ترمیمات وپرزه جات 60 عراده وسایط ضرورت مرکز وزارت خویش را یکبار دیگر برای شفافیت واشتراک داوطلبان بیشتر به اعلان میسپارد بناء از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل مینماید تادر پروسه متذکره  ، اشتراک نموده شرکت ها و کمپنی های که توانائی تهیه آنرا مطابق مقرارت داشته باشد بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 1399/04/14روز شنبه ساعت 01:00 بعد از ظهر که آخرین روز اخذ شرطنامه میباشد شرطنامه را اخذ نموده میتواند. 
تضمین آفربشکل بانک گرنتی مبلغ (140,000) یکصدوچهل  هزار  افغانی اهلیت داوطلبی میباشد
ضرب العجل (آفرگشائی) روز   یکشنبه بتاریخ   1399/04/15ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر میباشد.
 

More tenders

Wed, Jul 07 2021 1:08 PM
Background image

Notification of Intention to Award

Client: Ministry of Mine and Petrolium (MOMP)

Contract title: Consulting Services For Procurement of Project Management Support Firm

Country: Afghanistan

Grant No: P172109

Project . . .

Back to tenders