د هرات کاني ظواهر

د افغانستان په شمال لویدیز کې د هرات ولایت، په شمال کې یې ترکمنستان، په ختیځ کې یې بادغیس او غور، سویل ته یې فراه ولایت او لویدیز ته یې ایران هیواد پروت دی.
د احصايې او معلوماتو ملي ادارې د کلني نفوس اټکل له مخې د دې ولایت نفوس شاوخوا (۲،۱۴۰،۶۶۲) تنو ته رسېږي.
د افغانستان د جیولوژي او د کانونو اړوندې ادارې له خوا تر سره شوو سروې ګانو له مخې دا ولایت بې شمېره  معدني ظواهر او کانونه لري چې له هغې جملې څخه د تګاب په سیمه کې اوسپنه، کوه پود،   پلنګ سور ، په شیډا کې میس، سیم کوه او شيډا، فوستاک کې قلعي، په سنګلان کې باریټ، په انجیل کې سره زر، په غوریان کې اوسپنه، په پوډر کې بسموت او په سرجر کې باریټ موقعیت لري.

هرات

د هرات ولایت د ثبت شویو کاني ظواهر لیست !    

شمیره

ولایت

د منرالونو د ظواهرو ډولونه

د کانونو سیمه

1

هرات

اوسپنه

د تګاب سیمه

2

هرات

اوسپنه

د کوست سیمه

3

هرات

اوسپنه

د چشمه يې سول سیمه

4

هرات

اوسپنه

د بند سرخ سیمه

5

هرات

اوسپنه

پهلنک سور سیمه

6

هرات

اوسپنه

د رود کرخ سیمه

7

هرات

اوسپنه

د کوه پود سیمه

8

هرات

مس

د شیدا سیمه

9

هرات

مس

د سیم کوه سیمه

10

هرات

سرب او جست

 درباط سفچه سیمه

11

هرات

قلی

د فوسټاک سیمه

12

هرات

قلی

د بند دایره سیمه

13

هرات

سیماب

د نیک سیمه

14

هرات

بارایټ

د سنګلان سیمه

15

هرات

بارایټ

د ګردن بریده سیمه

16

هرات

بارایټ

د ګلران سیمه

17

هرات

بارایټ

د زنده جان سیمه

18

هرات

فاسفوریټ

د کوتل سبزک سیمه

19

هرات

گچ

 د پورولانګ سیمه

20

هرات

گچ

د پوشتي کوه سیمه

21

هرات

گچ

د رباط سفچه سیمه

22

هرات

گچ

د بیر سرخ سیمه

23

هرات

گچ

د خواجه جیر سیمه

24

هرات

مالګه

د نمک سار سیمه

25

هرات

مالګه

د کاویز نیزار سیمه

26

هرات

تراورتین او رخام            

د ارویج مرغه سیمه

27

هرات

سیمنټ د چونې ډبره او مارل

د بینوش دره سیمه

28

هرات

د کلی ګلانو چټ او خښته

د کرخ سیمه

29

هرات

د کلی ګلانو چټ او خښته

د مالومه سیمه

30

هرات

د کابرونیټ اوبه

د کلتکی سیمه

31

هرات

د سلیوس لرونکي اوبه

د چشمه يې اویی سیمه

32

هرات

د سلیوس لرونکي اوبه

د آب ګرم سیمه

33

هرات

چونه ډبره

د خواجه جیر سیمه

34

هرات

ګچ

د خواجه جیر سیمه

35

هرات

ساختماني توکي

د انجیل سیمه

36

هرات

میده کاڼي او جغل

د غرب پل هاشمی سیمه

37

هرات

تعمیراتي ډبره

د ګزرګای شریف جرمزار شهدا  سیمه

38

هرات

میده کاڼي او جغل

د قریه يې شیدایی  سیمه

39

هرات

میده کاڼي او جغل

د سیلبرد یا شصت شیدایی

40

هرات

میده کاڼي او جغل

د پشت کوه يې ملا یاسین سیمه

41

هرات

میده کاڼي او جغل

د سیلبرد یا شصت ده شیخ  سیمه

42

هرات

میده کاڼي او جغل

د جعفرآباد سیمه

43

هرات

د مرمرو کاڼ

د ترسونه سیمه

44

هرات

د مرمروکاڼ

د جر سلما او کفتر خانه سیمه

45

هرات

د مرمرو کاڼ

د جر زمستانی سیمه

46

هرات

اوسپنه

د غوریان سیمه

47

هرات

د سیمنټو اوومه توکي

د دره یې  چهارتغ سیمه

48

هرات

سره زر

د انجیل سیمه

49

هرات

مس

د نیک سیمه

50

هرات

مس

د دوبرادر سیمه

51

هرات

مس

د تګاب سونی سیمه

52

هرات

مس

د میرعلی سیمه

53

هرات

مس

د پودر سیمه

54

هرات

مس

د دهنه سیمه

55

هرات

مس

د کلمرغ سیمه

56

هرات

مس

دوسر

57

هرات

سرب او جست

تگاب سونی

58

هرات

سرب او جست

میرعلی

59

هرات

سرب او جست

شیدا

60

هرات

سرب اوجست

داکان

61

هرات

قلعی

مس گران

62

هرات

قلعی

تگاب سونی

63

هرات

قلعی

بندمراد(دهند)

64

هرات

بیسموټ

نیک

65

هرات

سره زر

تگاب سونی

66

هرات

د مرمرو کاڼ

اسفرز

67

هرات

د مرمرو کاڼ

چنار درویش و بیشه

68

هرات

د مسو استخراج

قریه شیدا

69

هرات

مس

د قوچی جعفر بیک سیمه

70

هرات

اوسپنه

د شمال غرب ساحه چاه باد سیمه

71

هرات

اوسپنه د مرمر ډبره د رخام ډبره او تراورتین کاڼ

د مربوطات ولسوالی سیمه

72

هرات

اوسپنه

د جنوب غرب ولسوالی

73

هرات

د ډبرو سکاره

د معدن سبزک سیمه

74

هرات

د ډبرو سکاره

دچار تاق شمال کرخ سیمه

75

هرات

د ډبرو سکاره

د قریه معلومه سیمه

76

هرات

        د ډبرو سکاره

د قریه نایک سیمه

77

هرات

د سمینټو خام توکي

د پل هاشیمی سیمه

78

هرات

خوراکي مالګه

د نمک سار سیمه

79

هرات

چقمق

د دره جوال و خوشاب سیمه

80

هرات

بیرایټ

د جوار قریه سنگلان سیمه

81

هرات

د مرمر کاڼ دویم ډول

د چشمه توتک سیمه

82

هرات

گچ

د بازرگان جنوب شرق ولسوالی سیمه

83

هرات

سره زر

د به طرف شرق ولسوالي سیمه

84

هرات

نفت و گاز

د تیرپل و احمد آباد سیمه

85

هرات

نفت و گاز

د قریه شیخ بهلول سیمه

86

هرات

نفت و گاز

د قریه دهزاروی سیمه

87

هرات

اوسپنه

د مربوطات ولایت هرات سیمه

88

هرات

سرب

دجنوب غرب ولسوالی قریه لوره و توره سیمه

89

هرات

اوسپنه

د مربوطات ولسوالی سیمه

90

هرات

ګچ

 د دوش شاخ جنوب شرق ولسوالی سیمه

91

هرات

ګچ

د رباط ترک سیمه

92

هرات

ګچ

د خواجه جیر سیمه

93

هرات

ګچ

د ګچغال سیمه

94

هرات

ګچ

د سیاه آب سیمه

95

هرات

ګچ

د بازرگان جنوب شرق ولسوالی سیمه

96

هرات

ګچ

د گچگک پشت کوه ملا یاسین سیمه

97

هرات

ګچ

د چهار اولنگ سیمه

98

هرات

ګچ

 

99

هرات

تعمیراتي کاڼ

د چله خانه گازرگاه شریف سیمه

100

هرات

تعمیراتي کاڼ

د چشمه گک شیدانی سیمه

101

هرات

تعمیراتي کاڼ

د لوم شیدانی سیمه

102

هرات

تعمیراتي کاڼ

د کار بزک سیمه

103

هرات

میده کاڼي او جغل

د سر اسیاب سیمه

104

هرات

میده کاڼي او جغل

د کمر کلاخ سیمه

105

هرات

میده کاڼي او جغل

د ساحه دوم کمر کلاخ سیمه

106

هرات

میده کاڼي او جغل

د مسیر دریای هریرود پل مالان سیمه

107

هرات

میده کاڼي او جغل

د بند پاشان سیمه

108

هرات

میده کاڼي او جغل

د قلعه شربت سیمه

109

هرات

میده کاڼي او جغل

د ولسوالی رباط سنګی سیمه

110

هرات

میده کاڼي او جغل

د برنا باد سیمه

111

هرات

میده کاڼي او جغل

د سبول سیمه

112

هرات

مس

 د مس شیدا سیمه

113

هرات

تیل او ګاز

د حوزه احتمالی نفت و گازدار تیرپل هراتسیمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سر چینې:

  1. د هرات ولایت عمومي معلومات او د محلي ارګانونو اداره (https://idlg.gov.af/herat/ ).
  2. د هرات ولایت د کانونو د جیولوجیکي معلوماتو ریاست د کانونو او پټرولیم د جیولوجیکي معینیت د معلوماتو پربنسټ د هیواد د نفوسو د کال کتاب، او مرکزي احصائيه، ۱۳۹۹https://www.nsia.gov.af:8080/wp-content/uploads/2020/06/%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9-%D9%86%D8%B3%D8%AE%DB%80-%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf