مدیر تحلیل معلومات

firoz_admin
Sat, Feb 17 2024 11:48 AM
یی

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:

مدیر تحلیل معلومات

بست:

5

وزارت یا اداره:

معادن وپترولیم

موقعیت پست:

کابل

بخش مربوطه:

ریاست مدیریت سیستم های معلوماتی

تعداد پست:

1

گزارشده به:

آمریت معلومات دیجیتلی

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

کود بست:

۰07-36-۹۰-۳۲

تاریخ بازنگری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف وظیفه: مدیریت بهتر تحلیل و تجزیه معلومات

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. همکاری در بازرسی و حصول اطمینان از جمع آوری معلومات دقیق مورد ضرورت بخش های وزارت از منابع موثر و دقیق جهت داشتن دیتای منظم و کامل بمنظور سهولت امور یومیه
 2. همکاری در تحلیل و بررسی معلومات و راپور ها
 3.  همکاری در ایجاد ستراتیژی برای تجزیه و تحلیل و گزارش دهی موثر
 4. همکاری و هماهنگی در ایجاد و پیاده سازی راه های حل تحلیل معلومات و راپورها
 5. همکاری و هماهنگی در نظارت و تحلیل از راپور های که از طریق سیستم های معلوماتی ارایه میشود
 6. همکاری در ارزیابی کیفیت و کمیت معلومات و اطلاعات
 7. همکاری به موقع در تهیه معلومات مطابق به فرمایش درخواست کنندگان
 8. توسعه و حصول اطمینان از استانداردهای کیفیت و الزامات نظارتی
 9. ایجاد و طراحی راه های حل و پیش بینی کار برای آینده، ابتکار آفرینی و فناوری  برای رفع این نیازها
 10. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات مربوطه مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست ام ای اس مربوط سپرده میشود.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره
 2. حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور
 3. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر
 4. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قوانین نافذه کشور و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه
 6. مدیریت و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به ریاست عمومی مدیریت معلومات جیولوجیکی
 7. ارایه گزارش هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره
 8. اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین مستقیم، مافوق و مقامام ذیصلاح مطابق به قوانین و مقررات اداره به وی سپرده میشود

وظایف همآهنگی:

  1. برقراری ارتباط با آمریت سیستم سازی و آمریت کلکسیون برای ساخت، تطبیق و مراقبت از سیستم های معلومات

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7  ،8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده ا ست.  

               

رشته تحصیلی:

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: تکنالوژی معلوماتی ،سیستم های معلوماتی یا کمپیوتر ساینس  از موسسات ملی وبین المللی از داخل و یا خارج از کشور و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛

تجربه کاری:

 1. ضروری نیست

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه درخواستی از ویب سایت وزارت معادن وپترولیم بدست آورد لینک HTTPS://MOMP.GOV.AF/DR/ALL-VACANCIES?PAGE=0

فورم درخواستی (ورد)

ازتاریخ 7/8/1445 الی 17/8/1445 هجری قمری مطابق 28/11/1402 الی  8/12/1402 هجری شمسی که ختم اعلان میباشد, فورم های درخواستی خویش را به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت معادن وپترولیم واقع چهاراهی مکرویان یا اداره اصلاحات اداری وخدمات ملکی واقع سناتوریم دارالامان  بعد از خانه پوری ضم اسناد تحصیلی ،تجربه کاری فوتوکاپی تذکره تسلیم نمایند ، ویا به ایمیل آدرس ذیل ارســــال نـــمـــایـــد:

 arcsa.recruitment@gmail.com