اعلان بست های (3) و (4) مرکز وزارت

firoz_admin
Sun, May 02 2021 12:26 PM
ذذذ

Publish Date

Closing Date

Sorry...This form is closed to new submissions.

برای ثبت درخواست الکترونیکی برای بست های وزارت معادن و پترولیم بالای لینک ذیل کلیک نمائید:

https://mompjobs.gov.af/onlineform/public/

شماره عنوان وظیفه  بست  ریاست تعداد بست  موقعیت لایحه وظایف
1 آمر تعقیب هدایات و اوامر مقام وزارت  3 ریاست هماهنگی امور ولایات 1 کابل  لایحه وظایف
2 آمر گزارش دهی 3 ریاست هماهنگی امور ولایات 1 کابل  لایحه وظایف 
3 مدیر عمومی گزارش دهی  4 ریاست هماهنگی امور ولایات 1 کابل  لایحه وظایف
4 مفتش داخلی 3 ریاست تفتیش داخلی 12 کابل  لایحه وظایف
5 آمر دفتر داری 3 ریاست مالی وحسابی  1 کابل  لایحه وظایف
6 کارشناس افمیس عادی و انکشافی 4 ریاست مالی وحسابی  1 کابل  لایحه وظایف
7 مدیر عمومی GPS 4 ریاست اداری و خدمات 1 کابل  لایحه وظایف
8 کارشناس ارشد امنیت شبکه 3 ریاست تکنالوژی معلوماتی 2 کابل  لایحه وظایف
9 تحلیلگر XRD 4 ریاست لابراتور ها 1 کابل  لایحه وظایف