د شکایتونو اوریدل

موږ ستاسو غږ اورو!

 

اوس تاسو کولۍ شئ خپل شکایتونه د اتومات تیلیفوني سیسټم له لارې له کانونو او پټرولیم وزارت سره ثبت کړئ.

۰۷۲۹۱۳۳۷۳۳

یادښت: موږ ژمنه کوو چې ستاسو هویت به پټ ساتل کیږي.

 

complints