ریاست های معادن ولایات وزارت معادن و پترولیم

 1. ریاست معادن ولایت کابل
 2. ریاست معادن ولایت بلخ
 3. ریاست معادن ولایت کندز
 4. ریاست معادن ولایت پکتیا
 5. ریاست معادن ولایت سر پل
 6. ریاست معادن ولایت خوست
 7. ریاست معادن ولایت کنرها
 8. ریاست معادن ولایت هرات
 9. ریاست معادن ولایت کندهار
 10. ریاست معادن ولایت بامیان
 11. ریاست معادن ولایت پروان
 12. ریاست معادن ولایت غزنی
 13. ریاست معادن ولایت فاریاب
 14. ریاست معادن ولایت بغلان
 15. ریاست معادن ولایت بدخشان
 16. ریاست معادن ولایت پنجشیر
 17. ریاست معادن ولایت میدان وردگ
 18. ریاست معادن ولایت تخار
 19. ریاست معادن ولایت سمنگان
 20. ریاست معادن ولایت لوگر
 21. ریاست معادن ولایت ارزگان
 22. ریاست معادن ولایت جوزجان
 23. ریاست معادن ولایت ننگرهار
 24. ریاست معادن ولایت نورستان
 25. ریاست معادن ولایت هلمند
 26. ریاست معادن ولایت زابل
 27. آمریت معادن ولایت بادغیس
 28. آمریت معادن ولایت غور
 29. آمریت معادن ولایت لغمان
 30. آمریت معادن ولایت زابل
 31. آمریت معادن ولایت فراه
 32. آمریت معادن ولایت نیمروز
 33. آمریت معادن ولایت دایکندی
 34. آمریت معادن ولایت کاپیسا