تهیه و تدارک دو قلم وسایل آی تی معینیت سروی جیولوجی

firoz_admin
ww

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

ریاست تدارکات وزارت معادن وپترولیم تدارک 2قلم وسایل IT ضرورت معینیت سروی جیولوجی  را   به اعلان میسپارد بناء از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل مینماید تادر پروسه متذکره  ، اشتراک نموده شرکت ها و کمپنی های که توانائی تهیه آنرا مطابق مقرارت داشته باشد بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 1399/04/25روز چهارشنبه ساعت 01:00 بعد از ظهر که آخرین روز اخذ شرطنامه میباشد شرطنامه را اخذ نموده میتواند. 
تضمین آفربشکل بانک گرنتی مبلغ (30,000)سی  هزار  افغانی اهلیت داوطلبی میباشد
ضرب العجل (آفرگشائی) روز   پنج شنبه بتاریخ   1399/04/26ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر میباشد.