د ویاند دفتر

  MMعبدالقدیر مطفی

د ستراتيژيکو اړیکو ارشد سلاکار/ ویاند 

744443363(93+)

   qadirmh123@gmail.com  
   twitter.com/AMutfi