ریاست انسجام کمیته محافظت معادن

ریاست انسجام کمیته محافظت معادن به منظور شناسایی و جمع آوری احصائیه و آمار دقیق فعالیت های معدن کاری غیر قانونی به همکاری سکتور امنیتی، تثبیت هویت افراد، اشخاص و زورمندان محل که در استخراج غیر قانونی ذیدخل اند، در سال ۱۳۹۸ شامل تشکیل وزارت معادن و پترولیم گردیده است.

این ریاست مسئولیت هماهنگی تهیه اجندا جلسات کمیته محافظت معادن را در شورای امنیت ملی به عهده داشته و تمام گزارشات غیر قانونی را با دفتر شورای محترم امنیت ملی به حیث فوکل پاینت وزارت شریک میسازد.

هذا گزارشات و اطلاعات ریاست های معادن ولایت و منابع کشفی و امنیتی را در باره فعالیت های معدنکاری غیر قانونی به هدف متوقف ساختن و جلوگیری از آن، با وزارت محترم امورداخله و سایر نهاد های ذیربط رسمآشریک میسازد.