د لوی او منځنیو کانونو د پروژې تفصیلات

  • د مسو قرار دادونه
  • د هایدروکاربن قراردادونه
  • د سرو زرو قراردادونه
  • د سیمنت قراردادونه
  • د تالک قراردادونه
  • د مرمر قراردادونه
  • د تراوترین قراردادونه