قرارداد تدارک  خدمات سیستم 250 یوزر ایمیل های رسمی وزارت

firoz_admin
ddd

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت معادن و پترولیم در نظر دارد، قرارداد تدارک  خدمات سیستم 250 یوزر ایمیل های رسمی وزارت   خویش را تحت شماره داوطلبی (MOMP/NCS-4/NCB-1400) به اساس قرارداد به شرکت  خدمات تکنالوژی هایپرفیک دارای جواز نمبر(57233) با داشتن محل اصلی سرک گذرگاه مرکز کابل  به مبلغ 1,035,000 یک میلیون وسی پنج هزار  افغانی  اعطاء مینماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی در مطابقت به متحد المال شماره NPA/C08/1395 ریاست پالیسی تدارکات طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.