تهیه و تدارک (160000) لیتر دو نوع تیل تصدی کود و برق مزار شریف

firoz_admin
ddd

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

ریاست تصدی کود وبرق مزار شریف به مقدار (160000) لیتر دو نوع تیل ضرورت دارد.

برای معلومات بیشتر (اینجا) را کلیک نمائید