زنده‌گی‌نامه محمد هارون چخانسوری، وزیر معادن و پترولیم

1236

محمد هارون چخانسوری در سال 1359 خورشیدی در ولسوالی چخانسور ولایت نیمروز دیده به جهان گشود.

تحصیلات: وی تعلیمات ابتدایی خویش‌ را در کابل و نیمروز، تعلیمات متوسط را در نیمروز و هرات و تعلیمات ثانوی  را در شهر کویته به اتمام رسانده است. آقای چخانسوری سند لیسانس را در رشته مدیریت از پوهنتون کاردان تکمیل کرده و سند ماستری را در رشته مدیریت عامه از پوهنتون سیدنی آسترالیا بدست آورده است.

تجارب کاری: هارون چخانسوری بیشتر از 16 سال در ادارات مختلف و در پست های مختلف ملی و بین‌المللی ایفای وظیفه نموده است. وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت صحت عامه، بانک جهانی، ریاست عمومی اداره‌ امور ریاست جمهوری، ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه؛ اداره‌هایی است که وی از بست های عادی تا سرپرست وزارت خارجه کار کرده است.

چخانسوری در کنار کسب تجربه از اداره‌های مختلف، در بخش‌های حکومتداری، پالیسی عامه، انکشاف بین‌المللی، ارتباطات استراتژیک، مذاکرات و حل منازعات، انکشاف سیستم‌ها، مدیریت اجراآت، نظارت و ارزیابی نیز تجارب علمی و تخصصی کسب نموده است. کارکردها و دستاورد‌های عمده آقای چخانسوری به ترتیب ذیل نگاشته شده است:

آقای چخانسوری از سال 1382 الی 1390 در وزارت‌ احیا و انکشاف دهات و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کار کرده است، دستاوردهای عمده‌ی وی  قرار ذیل می باشد:

 ایجاد سیستم عملی اداری و مدیریتی برنامه همبستگی ملی؛

 ایجاد سیستم عملی هماهنگی و ثبت معلومات؛

 ایجاد سیستم عملی پروسه‌های تنظیم و نظارت از تطبیق پروژه‌های انکشافی؛

 ایجاد سیستم هماهنگی و میکانیزم تطبیقی با کشورهای تمویل کننده؛

 تطبیق برنامه فعال‌سازی مجدد کوپراتیف‌های زراعتی.

آقای چخانسوری در سال 1390 در نتیجه بورسیه رقابت آزاد برای کسب ماستری به کشور آسترلیا سفر کرد. وی پس از ختم دوره ماستری به کشور برگشت و الی سال 1398 در وزارت صحت عامه، بانک جهانی، اداره امور و ارگ ریاست جمهوری ایفای وظیفه کرده است، دستاوردهای عمده‌ی او در این دوره به شرح ذیل است:

 ایجاد میکانیزم مدیریتی برای هماهنگی کمک‌های خارجی بخاطر استفاده موثر و شفاف وجوه مالی؛

  ارزیابی پروژه‌هایِ که در تطبیق آن مشکلات موجود بود، ترسیم نقشه تطبیقی پروژه‌ها، تغییر در شیوه مدیریت پروژه‌ها و تبدیل نمودن پروژه‌های ناکام به پروژه‌های موفق؛

  به‌منظور ایجاد مدیریت سیستم محور در ریاست تشریفات، ایجاد نقشه تمام پروسه‌های کاری ریاست مربوطه؛

 بهبود اداره به یک اداره واضح و سیستم محور؛

 برای نخستین بار، بمنظور انسجام و موثریت امور دولت، کمپیوتری ساختن تمام پروسه‌های کاری و سوق‌دادن اداره از فرد محوری به سیستم محوری که در نتیجه آن شفافیت، موثریت و سرعت حقیقی به میان آمد؛

  برای نخستین بار، ساختن میکانیزم الکترونیکی برای تعقیب و تطبیق هدایات، فرامین و احکام رئیس جمهور؛

  ایجاد هماهنگی میان سخنگویان به سطح حکومت؛

 زمینه‌سازی آموزش‌های کوتاه مدت برای تمام سخنگویان و معینان حکومت؛

 چاپ و تدوین کتاب مکمل، جامع و تحلیلی از دستاورد‌های حکومت؛

  ایجاد میکانیزم و سیستم انسجام معلومات؛

  برای نخستین بار، ترتیب نمودن پلان یک ساله حکومت و رهنمود استراتژیک در همکاری به تمام دوایر دولتی؛

 شامل نمودن لسان‌های ازبیکی و بلوچی در نشرات خبری ارگ؛

  ایجاد سیستم مدیریت و میکانیزم تطبیقی برای برنامه‌ها و تصامیم رهبری حکومت؛

 به‌منظور انسجام، هماهنگی و موثریت در شوراهای عالی ریاست جمهوری ایجاد ظرفیت مدیریتی و تطبیقی تحت یک چتر واحد و منسجم؛

آقای چخانسوری در برج دلو سال 1398 به حیث معین سیاسی و سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان گماشته شد، دستاوردهای عمده‌ی او به همکاری کارمندان آن وزارت، در این دوره قرار ذیل است:

 تعریف و تعیین دیدگاه، ماموریت، وظایف و مسوولیت‌های وزارت امور خارجه؛

 تجدید و ترتیب طرزالعمل‌ها و مقرره‌های کاری وزارت امور خارجه؛

  مسلکی ‌سازی تشکیل وزارت امور خارجه؛

  ایجاد سیستم و میکانیزم پیشترفته و  واضح برای تطبیق روند اصلاحات.

آقای چخانسوری به تاریخ 27 جوزای سال 1399 به حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت معادن و پترولیم معرفی گردید. وی به تاریخ 10 قوس 1399 به کسب رای اعتماد از سوی ولسی جرگه، منحیث وزیر معادن و پترولیم انتخاب شد.

آقای چخانسوری با رشد تدریجی کاری (در دوایر مختلف حکومتی) و ایفای وظیفه در بخش‌های مختلف دستگاه ریاست جمهوری تجربه موثر و عملی را کسب کرده است که در نتیجه آن توانسته است برای مدیریت و موثریت اداره، تحرک لازم و سیستم‌های کاری را جهت بهبود ادارات، عرضه بهتر و سریع خدمات دولتی و همآهنگی بین ادارات دولتی و همچنان رشد اقتصادی کشور ایجاد و تطبیق نماید.

آقای چخانسوری فقط تابعت افغانستان را دارا می باشد و در کابل با فامیلش زندگی می کند.