کارشناش عواید زون شرق

firoz_admin
Mon, Nov 20 2023 9:51 AM
سس

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه

کارشناش عواید زون شرق

بست

4

وزارت یا اداره

معادن و پترولیم

موقعیت پست

کابل

بخش مربوطه

ریاست تنظیم عواید

تعداد پست

1

گزارش شده به

امر عواید کادستر

گزار ش گیر از

کارکنان تحت اثر

کود بست

006-015-90-32

تاریخ بازنگری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف وظیفه: مدیریت و کنترول از جمع اوری عواید (حق الامتیاز, حق الاجاره سطح زمین جایداد ها,اخذ تامینات, پول شرطنامه, سایر فیس های معدنکاری به مقیاس کوچک, معدنکاری  حرفه ای, بررسی و تنظیم گزارشات کتابچه های اسناد بها دار و مواد ساختمانی ارسالی ولایات مربوطه  از  شرکتها و کمپنی های قراردادی  که در امور معادنکاری به مقیاس کوچک عقد قرارداد نموده اند به منظور شفافیت و حصول عواید.

صلاحیت و مسولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. جمع اوری و ارایه معلومات قابل اطمینان و دقیق در مورد عواید (حق الامتیاز, حق الاجاره سطح زمین جایداد ها,اخذ تامینات, پول شرطنامه و سایر فیس های معدنکاری به مقیاس کوچک و حرفه ای) از کمپنی های قرارداد کننده معادنکاری به مراجع مربوط طبق هدایت ریاست عواید.
 2. کنترول و نظارت از جمع اوری عواید (حق الامتیاز و حق الاجاره سطح زمین امور معدنکاری و حصول اطمینان از تادیات عواید توسط کمپنی های قرارداد کننده امور معدنکاری به مقیاس کوچک) کشور طبق قرارداد عقد شده.
 3. کنترول و نظارت از جمع اوری معلومات درمورد قرارداد های عقد شده به مقیاس کوچک با  با شرکتها کمپنی های عقد کننده جهت جمع اوری عواید امور معدنکاری به مقیاس کوچک از کمپنی های قرارداد کننده.
 4. حصول اطمینان از اجرای امور پلان شده به شیوه خوب و به وقت معینه جهت اجرا و حصول عواید ازشرکت ها و کمپنی های که در امور معدنکاری به مقیاس کوچک عقد قرارداد نموده اند.
 5. حصول اطمینان از آمریت گزارش دهی عواید در مورد اجرای به موقع عواید مطابق مواد قرارداد حق الامتیاز و حق الاجاره سطح زمین و تادیات کمپنی های که در امور معدنکاری به مقیاس کوچک عقد  قرارداد نموده اند.
 6. رهنمایی کارمندان در خصوص جمع اوری عواید معادن (حق الامتیاز, حق الاجاره سطح زمین جایداد ها,اخذ تامینات پول شرطنامه و سایر فیس های معدنکاری به مقیاس کوچک و حرفه ای) به منظور اجراآت طبق مواد قرارداد های عقد شده با شرکتها و کمپنی هایکه در امور معدنکاری به مقیاس کوچک عقد قرارداد نموده اند.
 7. اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های ریاست تنظیم عواید و ارایه مشوره های قانونی به مقام ریاست در خصوص جمع اوری عواید معادن به مقیاس کوچک عقد قرارداد نموده اند.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار, ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
 2. مدیریت از کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام , رشد و اموزش آنها.
 3. تطبیق اهداف پروگرام های ریاست عواید طبق پلان استراتیژیک وزارت.
 4. ارایه گزارش ماهوار, ربعوار, سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه, بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت/ اداره.
 5. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق به قوانین, مقرارت و اهداف وزارت, خط مشی اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی

 1. نظارت و هماهنگ ساختن امور امریت عواید کادستر مطابق به پلان ریاست تنظیم عواید جهت اجرای به موقع و سریع امور کاری امریت بخصوص جمع اوری عواید حق الامتیاز, حق الاجاره سطح زمین جایداد ها,اخذ تامینات, پول شرطنامه
 2. و سایر فیس های معدنکاری به مقیاس کوچک از شرکتها و کمپنی های قرارداد کننده در امور معدنکاری به مقیاس کوچک.
 1. تامین ارتباط کاری نزدیک با سایر بخش های ریاست تنظیم عواید جهت ایجاد هماهنگی در امور مربوطه.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

   این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد, اداره عامه, اداره تجارت, مدیریت مالی و حسابی, مدیریت عمومی و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری:

 1. تجربه کاری مرتبط ( تجربه مدیریتی, مسلکی ویا ترکیب از تجربه مرتبط مدیریتی, تخصصی مندرج وظایف و مسولیت این بست) حداقل یک سال برای لیسانس سند تحصیلی دوکتورا و ماستر ازاین امر مستثنی است.

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی ( پشتو و یا دری) و اشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگیسی.
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

     (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم, و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلوایت برای افراد دارای معلولیت.

(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 

نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

این بست صرف عودت کننده گان که از خارج  کشور به افغانستان بازگشت نموده اند و تصدیق وزارت محترم مهاجرین و عودت کننده گان را بدست داشته باشند مطابق رشته تحصیلی شان فورم اخذ نمایند ودر غیر از آن دیگر اشخاص پذیرفته نمیشود.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه درخواستی از ویب سایت وزارت معادن وپترولیم بدست آورد لینک HTTPS://MOMP.GOV.AF/DR/ALL-VACANCIES?PAGE=0

فورم درخواستی (ورد)

ازتاریخ 7/5/1445 الی 17/5/1445 هجری قمری مطابق 29/8/1402 الی 9/9/1402 هجری شمسی که ختم اعلان میباشد, فورم های درخواستی خویش را به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت معادن وپترولیم واقع چهاراهی مکروریان  بعد از خانه پوری ضم اسناد تحصیلی ،تجربه کاری فوتوکاپی تصدیق وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کننده گان فوتوکاپی تذکره تسلیم نمایند ، ویا به ایمیل آدرس ذیلارســــال نـــمـــایــــــد.

 hrapps.momp@gmail.com

و درصورت نیازبه رهنمائی بیشتربه شماره 0202927132به تماس شد حل مطلب نمایند.